Wettelijke mededeling

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van woodtools.be duidelijk wat de identiteit is van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie ervan. en de follow-up ervan:

Eigenaar : Lipiko nv/sa  - Ave H. Zaman 16  B-1480 Saintes Belgium
Maker : Green Bananas
Publicatiebeheerder : Koen Lismont  +323909991
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Green Bananas
Gastheer : Lipiko nv

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

Het gebruik van de site woodtools.be impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site woodtools.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Onderbrekingen als gevolg van technisch onderhoud kunnen echter worden beslist door Lipiko, die er vervolgens naar zal streven om voor gebruikers de data en tijden van de interventie te communiceren.

De site woodtools.be wordt regelmatig bijgewerkt door Koen Lismont. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site woodtools.be is bedoeld om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf.

Lipiko streeft ernaar om de website woodtools.be te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke informatie. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt.

Alle informatie op de site woodtools.be is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site woodtools.be niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de sitegebruiker ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarbij een browser van de laatste generatie is bijgewerkt

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Lipiko bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle items die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lipiko nv.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Lipiko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site woodtools.be en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4. of het uiterlijk van een bug of incompatibiliteit.

Lipiko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site woodtools.be .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Lipiko behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Lipiko zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst , fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van het 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site woodtools.be , kan worden verzameld: de URL van links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site woodtools.be , de aanbieder van toegang van de gebruiker, de Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Lipiko alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site woodtools.be . De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is vervolgens aan de gebruiker van de site woodtools.be opgegeven om al dan niet deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site woodtools.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de aanname van terugbetaling Lipiko en rechten maken de overdracht van dergelijke informatie mogelijk aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site woodtools .shop .

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstkoppelingen en cookies.

De site woodtools.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Lipiko. Lipiko heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Het bladeren door de woodtools.be- site kan de installatie van cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

De weigering om een ​​cookie te installeren, kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies", kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toewijzing van rechtsmacht.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site woodtools.be is onderworpen aan de Franse wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker verbindt, gebruikmakend van de eerder genoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.